Poskytované služby

Zaměřování inženýrských sítí

elektro, plynovod, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení

Vytyčování staveb

rodinné domy, haly, silnice, inženýrské sítě...

Geometrické plány

rozdělení pozemku, vyznačení budovy, vytyčení hranice...

Pasporty staveb

rodinné domy, garáže, hospodářské budovy, přístavby...

Dokumentace skutečného provedení staveb

budovy, mosty, silnice a jiné liniové stavby

3D modely terénu

výpočty kubatur, vrstevnicové plány, DMT

Mapové podklady

geodetické podklady pro projekty staveb, rekonstrukce, studie a jiné
7/7